Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA Konceptveikals MA:LA (turpmāk – Uzņēmums), Reģ. Nr.: 42103083282, Fr.Brīvzemnieka iela 58-1, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 20039947, e-pasts: veikals@malaliepaja.lv.

Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: gustavs@greywolf.lv vai veikals@malaliepaja.lv.

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Uzņēmums veic personas datu apstrādi un aizsardzību.

2. Uzņēmums piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Uzņēmums personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Uzņēmuma norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. Uzņēmuma tīmekļa vietnē www.malaliepaja.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai:

4.1. atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes;
4.2. analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas).

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu. Uzņēmuma tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi nolūkam, kas minēts šīs privātuma politikas 4.punktā.

Personas datu kategorijas

5.    Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Uzņēmuma rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Uzņēmums lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3.    norēķinu informācija - bankas konta numurs, paypal konta adrese;
5.4.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. Uzņēmums veic personas datu apstrādi:

6.1. lai sagatavotu klientiem pavadzīmes par veiktajiem pirkumiem;
6.2. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.3. lai apzinātu Uzņēmuma klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.4. Uzņēmuma tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai; 

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.3. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Uzņēmuma un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Uzņēmuma leģitīmās intereses.

8. Uzņēmuma leģitīmās intereses ir:

8.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.2. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
8.3. veikt klientu aptauju par Uzņēmuma darbību;
8.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu aizsardzība

9. Uzņēmums aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10.    Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. auditoriem, juriskonsultiem vai citiem Uzņēmuma personas datu apstrādātājiem;

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12. Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmuma juridiskajā adresē Fr.Brīvzemnieka ielā 58-1, Liepājā, LV-3401 un divās papildus lokācijās:

12.1. Konceptveikalā MA:LA, TN "Kurzeme" 1.stāvā, Lielā ielā 13, Liepājā, LV-3401;
12.2. Grāmatvedībā Kuģinieku ielā 5, Liepājā, LV-3401.

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Uzņēmuma leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Uzņēmuma klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Uzņēmumā.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Uzņēmums veic, pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Uzņēmums ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".