Šios privatumo politikos tikslas – suteikti informaciją fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, apimtį, apsaugą bei galimą disponavimo duomenimis laikotarpį, kai duomenys gaunami ir tvarkomi.

Asmens duomenų valdytojas

Asmens duomenų valdytojas yra RAB „Konceptveikals MA:LA“ (toliau – Bendrovė), reg. nr.: 42103083282, Fr. Brīvzemnieka g. 58-1, Liepoja, LV-3401, telefonas: 20039947, el. pašto adresas: veikals@malaliepaja.lv.

Kontaktinė informacija – jei kyla su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų: gustavs@greywolf.lv arba veikals@malaliepaja.lv.

Bendrosios nuostatos

1. Šioje privatumo politikoje bendrais bruožais aprašoma, kaip Bendrovė tvarko ir saugo asmens duomenis.

2. Bendrovė laikosi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyto reikalavimo užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir naudoti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti ir nebūtų įmanoma neteisėtai gauti prieigą, tvarkyti arba atskleisti duomenis, atsitiktinai juos prarasti, pakeisti arba sunaikinti.

3. Bendrovė gali pasitelkti kitus subjektus, kad tvarkytų asmens duomenis. Tokiais atvejais subjektas – Agentūra – turi imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Bendrovės nurodymus ir laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat vykdyti reikalavimą, kad būtų imamasi atitinkamų apsaugos priemonių.

4. Bendrovės tinklavietėje: www.malaliepaja.lv naudojami slapukai, kad:

4.1. prisimintume, ar jau davėte sutikimą, kad būtų naudojami slapukai šioje svetainėje;
4.2. galėtume analizuoti su lankytojų buvimu šioje svetainėj susijusius duomenis (prisijungimo laikas, trukmė, dažniausiai atsidaromi skyreliai).

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama taip, kad būtų galima Jus asmeniškai identifikuoti. Slapukai Bendrovės tinklavietėje naudojami išimtinai tik šios privatumo politikos 4 punkte nurodytu tikslu.

Asmens duomenų kategorijos

5. Asmens duomenys tiek gaunami iš duomenų subjekto, tiek renkami iš išorės šaltinių, tokių kaip Bendrovei prieinamos duomenų bazės ir registrai. Asmens duomenų, kurie dažniausiai renkami ir tvarkomi, kategorijos yra toliau nurodomos (nors gali būti ir kitų):

5.1. identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
5.2. kontaktinė informacija – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
5.3. mokėjimui reikalinga informacija – banko sąskaitos numeris, „PayPal“ sąskaitos adresas;
5.4. sutikimas, kad būtų tvarkomi duomenys – duomenų subjekto sutikimas;

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

6. Bendrovė tvarko asmens duomenis, kad:

6.1. parengtų sąskaitas klientams, jiems atliktus pirkimą;
6.2. užmegztų ir palaikytų sutartinius santykius;
6.3. informuotų Bendrovės klientus, įskaitant klientų informavimą apie tai, kas nauja; atliktų klientų apklausas ir kt.;
6.4. palaikytų Bendrovės tinklavietės veikimą bei gerintų savo veiklą;

7. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

7.1. asmens duomenys reikalingi sutarčiai sudaryti ir vykdyti – kad būtų sudaryta pagal kliento pageidavimą ir užtikrintas vykdymas;
7.2. duomenys tvarkomi esant duomenų subjekto sutikimui;
7.3. jie tvarkomi įgyvendinant teisėtus interesus – kad būtų laikomasi Bendrovės ir kliento tarpusavio įsipareigojimų arba sudaryta sutartis, užtikrinti teisės aktų nuostatomis pagrįsti Bendrovės interesai.

8. Bendrovės teisėti interesai apima:

8.1. sutarties įsipareigojimų vykdymą;
8.2. duomenų, susijusių su klientų paraiškomis ir prašymais, pastabomis, įskaitant žodinius, pateiktus paskambinus ir tinklavietėje, išsaugojimą;
8.3. klientų apklausų apie Bendrovės veiklą vykdymą;
8.4. paslaugų kokybės palaikymą ir jos gerinimą;
8.5. savo teisėtų interesų įgyvendinimą naudojant teisėsaugos priemones;

Asmens duomenų apsauga

9. Bendrovė apsaugo duomenis naudodamasi šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis, taikomos apsaugos lygis – atsižvelgiant į esamą riziką ir Bendrovės galimybes naudoti pagrįstai reikalingas organizacines, finansines ir technines priemones, įskaitant šias apsaugos priemones ir duomenų saugumą užtikrinančius sprendimus:

9.1. duomenų šifravimas perduodant duomenis (šifravimas naudojant SSL protokolą);
9.2. užkarda;
9.3. apsaugos nuo įsilaužimo ir aptikimo programos;
9.4. kitos apsaugos priemonės, atsižvelgiant į dabartines technines galimybes.

Asmens duomenų gavėjai:

10. Asmens duomenys gali būti perduoti tam tikriems gavėjams:

10.1. teisėsaugos įstaigoms;
10.2. auditoriams, teisės konsultantams ir kitiems Bendrovės asmens duomenų tvarkytojams;

Geografinė teritorija, kuri apimama tvarkant asmens duomenis

11. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungoje ir (arba) Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE).

12. Asmens duomenys tvarkomi Bendrovėje, kurios oficialus adresas: Fr.Brīvzemnieka g. 58-1, Liepoja, LV-3401, ir dar dviejose papildomose vietose:

12.1.Konceptuali parduotuvė „MA:LA“, PC „Kurzeme“ 1 aukštas, Lielā g. 13, Liepoja, LV-3401;
12.2. Buhalterija: Kuģinieku g. 5, Liepoja, LV-3401.

Saugojimo laikotarpis

13. Asmens duomenys saugomi tokį laikotarpį, kiek reikalinga asmens duomenų turėjimo tikslais. Saugojimo laikotarpis grindžiamas sutartimi su klientu, Bendrovės teisėtais interesais, galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais arba, jeigu nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, jie saugomi tol, kol galioja Bendrovės kliento sutikimas dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

14. Nesant šios privatumo politikos 13 punkte nurodyto pagrindo asmens duomenis saugoti, jie ištrinami.

Duomenų subjekto teisės

15. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje, kaip nustatyta galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

16. Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, prašyti Bendrovės, kad leistų susipažinti su asmens duomenimis, juos papildyti, keisti, ištrinti arba apriboti asmens duomenų tvarkymo apimtį, taip pat nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje, remdamasis teisėtais Bendrovės interesais, taip pat naudotis teise perkelti savo asmens duomenis bei atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

17. Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų inspekcijai (www.dvi.gov.lv), manant, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia teises ir interesus, kuriuos reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

Bendrovė turi teisę keisti arba papildyti šią privatumo politiką, paskelbdama naujausią privatumo politikos versiją Bendrovės tinklavietėje, skyrelyje "Privatumo politika".